Polityka Prywatności Serwisów Internetowych GERMATEL S.C.

SERWIS

Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie germatel.pl, innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie GERMATEL s.c., na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) jest GERMATEL spółka cywilna z siedzibą i adresem w Zabrzu (41-800), ul. 3maja 1a, NIP 6482711351, REGON 241328053 (dalej jako „GERMATEL”).

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GERMATEL w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Użytkownikom korzystania na stronie z formularza kontaktowego jak i formularza doradcy biznesowego.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń.

Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do GERMATEL. W przypadku, w którym GERMATEL wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usługi.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.

W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

IP i MSISDN

Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:

  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwa stacji Użytkownika;
  • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.

Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.

COOKIES

Zasady wykorzystania plików cookies w związku z funkcjonowaniem Serwisu zostały określone w Polityce Cookies Germatel s.c.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez GERMATEL poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 21 marca 2016 r.

KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail biuro@germatel.pl lub listownie na adres GERMATEL S.C., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Powyższy tekst do pobrania w formie dokumentu PDF:
Polityka Prywatności Serwisów Internetowych GERMATEL S.C.